Mobirise

Интернационалната Бахаи заедница и Обединетите Нации

Бахаите се инволвирани во Обединетите Нации уште од нејзиното формирање. Делегација на Бахаи заедницата беше присутна при изготвувањето на Повелбата на ООН. Кога Универзалната Декларација за Човекови Права се изготвуваше во 1948 г., Бахаи претставниците придонесоа со карактеристична изјава „Човекови Обврски и Права“, оцртувајќи го пристапот на Бахаите кон оваа важна тема. Почнувајќи со статус на наблудувач при Канцеларијата за Јавни Информации на ООН, Бахаи Меѓународната Заедница отогаш е акредитирана како невладина организација со консултативен статус при повеќе агенции на ООН. Во моментов, Бахаи Меѓународната Заедница делува како Невладин Консултант на Економскиот и Социјален Совет на ООН (ECOSOC), Организацијата за заштита на Децата при ООН (UNICEF), Светската Здравствена Организација (WHO), Програмата за Животната средина (UNEP) и Фондот при ООН за Развој на Жената (UNIFEM).

Бахаи Меѓународната Заедница поддржува многу програми од Обединетите Нации, учествува на многу важни меѓународни конференции и редовно доставува предлози и изјави кои ги одразуваат Бахаи ставовите по однос на многу актуелни прашања, како што се човековите права, статусот на жената, расизам, сиромаштија, корупција, тероризам, заштита на човековата средина, мирот и колективната безбедност.

Денес веќе на многумина им е јасно дека глобалните промени водат кон нов поредок во светот. Затоа Бахаи Меѓународната Заедница го поддржува развојот на Организацијата на Обединетите Нации како важен чекор во насока кон постигнување на глобално единство. Бахаи Заедницата редовно дава практични предлози за силен систем на глобално управување.


Mobirise web page builder - Read more