Mobirise

Активности на
локалните заедници

„Трансформацијата ... на општеството со сигурност ќе зависи во голема мера од ефективноста на подготовките на младите за светот што ќе го наследат.“

Редовниот „Деветнаесет Дневен Празник“ претставува основа за активностите на секоја локална Бахаи заедница. Секоја заедница се труди да ги организира следниве основни активности:

Отворени молитвени средби

Многу заедници организираат молитвени средби кои се отворени за секого. Некои се одржуваат само во кругот на семејството, пријателите и познаниците, а понекогаш се користи јавен простор, за да се овозможи поголемо учество. Цел на овие молитвени средби е да се поттикне духовниот развој на поединците и на општеството. Се читаат молитви и цитати од Бахаи светите записи, но исто така и од други религии.

Часови за деца

Особено внимание во Бахаи заедниците се придава на едукација на децата. На „часовите за деца“ се предава за етичките вредности и се обработуваат теми од историјата и учењата на Бахаи Религијата и другите големи религии. Децата и нивните воспитувачи заедно го обработуваат материјалот. При тоа воспитувачите внимаваат децата да научат да го градат своето мислење и да се однесуваат доблестно, на искрено, пријателско, услужливо и правично однесување. Децата исто така учат и за важноста на молитвата.

Овие часови и активности за деца се отворени и за деца од сите религии и потекла и често се придружени со посебни активности наменети за нивните родители.

Кружоци за студирање

Бахаи кружоците за студирање исто така имаат отворена врата за сите луѓе. Огромен број на теми во текстовите од Бахаи записите се проучуваат и за нив се дискутира со обилна можност за споделување на идеи. Овие групи за студирање се наменети да им помогнат на учесниците независно да размислуваат, да обезбедат визија и инпирација за секојдневното живеење и да се стекнат со нови вештини за да му служат на човештвото.

Програма за јуниори (помлади младинци)

На возраст меѓу 11 и 15 години почнува преодот од детство во светот на возрасните. Во оваа фаза младинците од една страна влегуваат во „критична“ возраст, од друга страна почнуваат да го развиваат нивниот потенцијал и многуте можности, кои им стојат на располагање, за сопствено исполнување и за давање на придонес кон општеството.

Од овие причини локалните Бахаи заедници т.е. постарите Бахаи младинци, кои се ангажираат за поддршка на младите, формираат се поголем број на јуниор младински групи. Во овие групи се разговара за морални и духовни претстави и начини на однесување. Освен тоа се поддржува развојот на нивните интелектуални способности и се планира примена на нивните проекти во служба на општеството.The page was built with Mobirise